Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet er Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr. Deres
viktigste oppgave er å håndtere og avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker, og
kjernevirksomheten består av diagnostikk, forskning, overvåking, risikovurdering, rådgivning
og formidling.

Oppdraget

Veterinærinstituttet har som mål å være Norges beredskapssenter for «én helse», det vil si en helhetlig tilnærming til smitteproblematikk mellom dyr, fugler, fisk og mennesker. De har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål og er et referanselaboratorium både nasjonalt og internasjonalt.

Som et ledd i sin strategi mot 2020 ønsket Veterinærinstituttet å utvikle helt nye nettsider som skulle bidra til å synliggjøre kunnskap og resultater innen diagnostikk, forskning og andre områder de leverer tjenester på. Nettsidene skulle også gi bedre oversikt og profilere beredskapsdimensjonen på en tydeligere måte samt presentere data og informasjon på en bedre måte for brukerne.

Som et ledd i sin strategi mot 2020 ønsket Veterinærinstituttet å utvikle helt nye nettsider som skulle bidra til å synliggjøre kunnskap og resultater innen diagnostikk, forskning og andre områder de leverer tjenester på. Nettsidene skulle også gi bedre oversikt og profilere beredskapsdimensjonen på en tydeligere måte samt presentere data og informasjon på en bedre måte for brukerne.

Vi var ute etter en løsning som presenterte kunnskap, faktainformasjon om smitte og sykdommer, data og så videre på en bedre måte for brukerne våre, og som var bedre tilpasset dagens og fremtidens digitale flater. Seeds viste fra første stund både vilje og evne til å forplikte seg med tanke på kunnskap og personell og har etter min mening løst oppdraget på en glimrende måte. Asle Haukaas, kommunikasjonsdirektør Veterinærinstituttet

Resultatet

Vi utviklet en løsning som gjør det enklere for Veterinærinstituttets brukere å faktisk bruke nettsidene. Ved hjelp av et oversiktlig og intuitivt grensesnitt er det nå enklere både å utføre praktiske oppgaver, som bestilling av utstyr, og å orientere seg med tanke på å innhente kunnskap og informasjon. 

Det var også viktig for instituttet at løsningen gjorde det enklere for forskere og andre bidragsytere å formidle fagstoff, samt at den gjorde arbeidsflyten i organisasjonen bedre. 

Etter en prosess preget av samarbeidsvilje og positivitet er vi i dag stolte over å ha levert en løsning Veterinærinstituttet kan bruke og videreutvikle i all overskuelig fremtid. 

De nye nettsidene  

- er en attraktiv kanal for kunnskapsformidling og interaksjon med Veterinærinstituttets brukere.

- forenkler bestilling av diagnostikk.

- synliggjør og forsterker Veterinærinstituttet som nasjonalt kompetanse- og beredskapssenter for «én helse».

- profilerer Veterinærinstituttets virksomhet og formål på en oversiktlig og brukervennlig måte.
 

Da vi gikk inn i prosjektet i 2015, var det som totalleverandør av digitale nettjenester for instituttet. Vi tok det hele og fulle ansvaret for den daglige driften samt forvaltning, oppdatering og vedlikehold av løsningene. 

I februar 2018 fikk vi fornyet tillit som totalleverandør da vi vant en rammeavtale for de neste fire årene, og vi ser frem til å bidra til at Veterinærinstituttet oppfyller de mange viktige målene i strategiplanen. 

Samfunnsoppdraget til Veterinærinstituttet er svært viktig og dreier seg om til dels kompliserte årsakssammenhenger. Da er det viktig at vi har digitale verktøy som hjelper oss både til å yte service overfor brukerne våre og å nå ut med informasjon og kunnskap på en enkel måte. Målet vårt er å være hele landets beredskaps- og kompetansesenter for helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker, og jeg mener at vi med denne nettløsningen, og de andre digitale verktøyene Seeds har utviklet for oss, har tatt et stort steg nærmere dette målet Asle Haukaas, kommunikasjonsdirektør, Veterinærinstituttet

Hva vi leverte

Vi utviklet en responsiv løsning der grensesnittet tilpasser seg mediet det oppleves i. Vi la stor vekt på nytteverdi for brukeren og lesesituasjon, for eksempel ved at mobilløsningen løfter frem de konkrete handlingene du kan utføre, mens løsningen tilpasset stasjonære og bærbare PC-er er mer profilerende. 

Vi lagde også integrasjoner mot ulike API-er, som for eksempel Active Directory, Google Docs og Cristin-systemet, som drastisk forenkler publisering av artikler og rapporter. Som et konkret eksempel kan vi nevne samspillet mellom publiseringsplattformen Enonic XP og Google Docs. I denne integrasjonen henter Enonic XP informasjon direkte fra Google Docs og gjør den om til nettsidens layout og design før den publiseres direkte. På den måten blir det vesentlig enklere å publisere tunge rapporter og fagstoff på sidene, og det sparer i tillegg instituttet for både tid og ressurser. 

Nettsidene og intranettet er også integrert med Active Directory, noe som forenkler og effektiviserer ulike handlinger. 

Men samarbeidet stopper ikke ved nettsidene. Vi ble også invitert til å utvikle andre digitale verktøy for instituttet, der vi fokuserte på brukervennlighet og forenkling av datafremstilling og -tilgang. Blant annet utviklet vi en kalkulator for beregning av lakselus, som er blitt svært godt mottatt i oppdrettsnæringen.  

Prosessen

Veterinærinstituttets strategiplan for 2016–2020 er forbilledlig tydelig på ambisjoner og mål, noe som gjorde det enklere for oss å tilrettelegge for en god prosess som ivaretok disse perspektivene. Vi gjennomførte en prosess der vi satte brukeren i sentrum. Gjennom hele perioden jobbet vi tett med Veterinærinstituttet og hadde mange felles arbeidsmøter og avklaringer underveis. 

Vi har hatt en god dialog med Seeds hele veien. De var alltid fleksible og hjelpsomme, og vi fikk raskt svar på ting vi lurte på underveis. Konsulentene vi har jobbet med, har vist stor læringsvilje og ydmykhet overfor våre behov, noe som etter min mening er avgjørende når du jobber med kunnskapsmiljøer som vårt. Jeg vil også trekke frem at vi har hatt stabile team å jobbe med og har hatt de samme kontaktpersonene i hele prosessen. Elin Reitehaug, webredaktør og prosjektleder, Veterinærinstituttet

 

Ønsker du å vite mer, ta gjerne kontakt med oss

Steinar Magnussen
Steinar Magnussen Forretningsutvikler +4795731083
Jo Henrik Endrerud
Jo Henrik Endrerud Teknisk leder +4795222605