Bærekraft og miljø

Miljøpolicy for Seeds Consulting AS

Bærekraft står sentralt i vår strategi og er én av tre grunnpilarer vi i Seeds Consulting skal levere på fremover. Vi skal satse på bærekraft og jobbe internt med kontinuerlig forbedring innen klima, miljø og arbeidsmiljø i tråd med FN’s bærekraftsmål.

Målet er å jobbe sammen for å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Vi har alltid hatt engasjement for å lage effektive, gode og brukervennlige tjenester. Dette handler også om å definere bærekraft som en grunnleggende verdi.

Med denne miljøpolicy vil vi stadfeste vår forpliktelse til å jobbe med bærekraft innenfor flere områder av vår drift.

Lover og forskrifter: Vi skal etterfølge alle relevante lover og forskrifter knyttet til miljø og arbeidsmiljø, samt holde oss oppdatert på eventuelle endringer og nye lovverk.

Innkjøp og anskaffelser: Vi skal bevisst velge å gjøre innkjøp og anskaffelser fra bedrifter og organisasjoner som viser miljøhensyn. Vi ønsker at samme grad av miljø- og samfunnsbevissthet vises oss, slik som vi igjen viser våre kunder og partnere.

Energi: Vi benytter energi i forbindelse med oppvarming av lokaler og drift av elektronisk utstyr. Som leietaker av lokaler vil vi til enhver tid oppfordre til bruk av Grønn strøm og benytte regulering av innetemperatur og lys. Vi oppfordrer medarbeiderne til bevissthet om sitt bruk av energi og oppfordre til å slå av lys, pc og skjerm og annet elektrisk utstyr ved fravær fra kontoret og etter arbeidstid

Avfall: På lik linje med andre bedrifter produserer også vi noe avfall etter bruk av diverse kontorrekvisita som papp, papir og trykksaker. Vi har i tillegg avfall som utgåtte elektroniske verktøy, emballasje fra PCer osv. Vi vil motivere til gjenbruk og redusere den totale mengden avfall. Vi bidrar, og sørger for at bedriftens avfall sorteres og håndteres på en miljøvennlig måte.

Transport: Våre ansatte skal ha tilgang til gode teknologiske løsninger som gir solide og reelle alternativer til fysiske reiser. I de tilfeller der fysiske reiser er eneste mulighet, skal vi være en pådriver og motivator til at miljøeffektive transportmidler benyttes.

Godt arbeidsmiljø: Arbeidet med arbeidsmiljø og trivsel er en viktig del av kvalitetssikringsarbeidet og er avgjørende for at vi skal opprettholde høy kvalitet og gode resultater. Vi jobber med å ivareta både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet for å skape trivsel og redusere sykefravær.

Alle ansatte i Seeds AS skal gjøres kjent med denne policyen og bidra til at den etterfølges. Miljøbevissthet skal prege våre handlinger i vårt daglige virke og særlig innenfor de overnevnte områdene. Vi søker hele tiden å ha en dialog med samarbeidspartnere, leverandører, kunder og øvrig nettverk om bærekraftspørsmål.

Har du spørsmål eller innspill til hvordan vi jobber med bærekraft, kontakt oss gjerne på [email protected]